Gott Nytt År!

Gott Nytt År!

Gott Nytt År!

Välkommen till 2007 och intensifierad kamp mot narkotika i allmänhet och cannabis i synnerhet. 

Svenska Narkotikapolisföreningen - Tema: Cannabis

Svenska Narkotikapolisföreningens tidning har nu kommit ut med nummer 4 för 2006. Cannabis är temat för årets sista nummer, som innehåller ett stort antal intressanta artiklar:

 • Cannabis – psykoser, minnesproblem och andra störningar vid cannabismissbruk
 • Cannabis i populärkulturen
 • Cannabis – en tickande bomb
 • Tullbeslag av cannabis
 • Marijuana allt populärare bland unga missbrukare
 • Missbruk av industrihampa
 • Spanien första anhalt för cannabis från Marocko
 • Johan Nilsson leder Rikskriminalens storsatsning mot cannabis
 • Global smugglingsindustri hotar världshandeln och välfärden
Utöver temaartiklar innehåller tidningen också en mängd annat intressant material, bland annat om narkotikabrott på Island; om spetsade drinkar och våldtäktsdroger; om tillslag mot muskelmaffian; om expertmöte om Subutex och vägledande tingsrättsdomar angående Subutex. 

Valda artiklar ur tidningen kommer inom kort att finnas tillgängliga på Svenska Narkotikapolisföreningens hemsida

Saxat ur tidningen (Nr 4 2006):
På Jordbruksverkets hemsida finns regler för odlare samt information om namnen på de trettio hampasorter som är godkända 2006. Att gränsen mellan laglig och olaglig verksamhet är hårfin framgår också av Jordbruksverkets formulering ”All hampaodling som du inte söker stöd för betraktas som narkotikaproduktion. Du som vill odla hampa måste alltså ansöka om gårdsstöd för att inte vara narkotikabrottsling.”
______________________________________________ 

”Nederländska varianter av särskilt stark marijuana, t ex ’netherweed’ är sällsynta i Sverige. Vi ser dem knappast på SKL.” Det säger forensiska botanikern Marianne von Wachenfelt….På SKL har man den senaste tiden sett en stark ökning av svenskodlad cannabis. ”Det väller in varje dag. Det finns hur mycket som helst. Ofta odlar man cannabis för drogframställning ute i industrihampafälten”, noterar von Wachenfelt.
______________________________________________ 

Torgny Peterson

Missbruk av industrihampa

Med tillstånd av chefredaktören för Svenska Narkotikapolisföreningens tidning återges här en intressant artikel om missbruk av industrihampa, publicerad i senaste numret (4/2006) av tidningen. Valda artiklar ur tidningen kommer inom kort att finnas tillgängliga på Svenska Narkotikapolisföreningens hemsida

Artikeln är författad av Marianne von Wachenfelt, forensisk botaniker vid SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) i Linköping. 

Det finns en huvudregel när det gäller odling och innehav av material från cannabis sativa: Det är förbjudet att odla och inneha alla former av cannabis, det gäller såväl hela plantor som blad, stjälkar, och blomställningar, dvs alla ovanjordiska delar är klassade som narkotika. 

Hampfröna innehåller inga narkotiskt verksamma ämnen och är därför undantagna i narkotikaförteckningen, men så fort plantorna kommer upp ur jorden börjar det på blad och stjälkar bildas små körtelhår. Det är i dessa hår som bl a cannabinoiderna, varav THC är den mest aktiva, bildas. THC bildas inte direkt, utan först som cannabidiolsyror, som sedan efterhand som växten mognar övergår till THC. Dessutom är det allmänt känt att olika delar av plantorna har olika stor mängd körtelhår och alltså olika hög halt av THC. 

Efter det att Sverige gått med i EU har det kommit ett beslut om att det är tillåtet att, med vissa restriktioner och kriterier, odla en typ av fiberhampa, som också kallas industrihampa. 

I förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, bilaga 1 står: Med cannabis skall dock inte förstås sådan hampa som 1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättandet av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och 2. odlas efter det att ansökan om arealstöd får sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 givits in till behörig myndighet. 

Detta är ett undantag och gäller endast för lantbrukaren som odlar för industriellt bruk och uppfyller båda kriterierna. 

När någon annan plockar med sig material ur fältet så gäller inte tillståndet för denna person utan han/hon gör sig skyldig till innehav av narkotikum.
 

Eftersom fiberhampan/industrihampan och den illegal odlade ’droghampan’ är av samma art, så kan man inte skilja på dem utseendemässigt utan man måste göra en bestämning av mängden THC, som inte ens i honblomställningarna får överskrida 0,2%. 

Resultatet har blivit en enorm ökning av antalet begärda haltbestämningar på SKL, där vi redan tidigare hade tufft med att hinna med alla ärenden. 

Enkelt att extrahera THC
Fram till 2003 hade plantans mognadsgrad ingen betydelse, utan så fort man identifierade materielen som cannabis med hjälp av makromikroskopi och tunnskikts- kromatografi så skrevs analysresultatet ut som cannabis (I) oavsett mängden THC.  

Tyvärr så har det spritts en uppfattning att all befattning med fiberhampan är laglig, dvs att det är fritt fram att hämta material för missbruk i hampfältet. Inte minst har förespråkarna för hampodling i Sverige bidragit till denna missuppfattning med att påstå att ”Fiberhampan innehåller så lite THC att den är omöjlig att använda för missbruk.” Detta är helt felaktigt, det går alldeles utmärkt att få tillräcklig mängd THC till en joint/pipstopp med samma metoder som missbrukarna åtminstone de senaste 30 åren har använt för att tillvarata all THC ur de sämre delarna av plantorna. 

Vi har själva gjort ett par försök att extrahera THC ur fiberhampa och därvid erhållit extrakt som skulle räcka till ett ansenligt antal jointar/pipstopp med högt THC-innehåll. Detta visar klart på hur felaktiga ett antal domar från alla rättsinstanserna är, där man menar att material med THC-halter under 2-3% är oanvändbara för missbruk. På SKL ser vi också ett ökat antal ärenden med växtdelar i olika lösningsmedel. 

Det förekommer dessutom ett antal fall där en person stjäl material ur hampfältet och sedan säljer av det till kompisar. Detta kan ses som ytterligare ett exempel på att detta material är användbart ur missbrukarsynpunkt. 

2003 togs ett olyckligt beslut att eftersom vi på SKL in har någon bakgrundsinformation om materialen som kommer till oss, så skulle vi redovisa låghaltsärendena med ett öppet sakkunnigutlåtande och överlåta åt polis och åklagare att ta ställning till om den aktuella odlingen var legal eller inte. Så har fallet inte blivit utan istället så begärs haltbestämningar in absurdum och många åklagare skriver av ärendena istället för att åtala för narkotikainnehav trots att det är  mycket enkelt för vederbörande att ta reda på om
 1. har den misstänkte köpt rätt frön, dvs av de sorter som är godkända för industriell odling? Var finns den dokumentationen?
 2. Har han/hon ansökt om arealstöd för odlingen?
Om svaret är nej på någon av dessa frågor så är innehavet av cannabis att betrakta som narkotikum oavsett THC-halt och oavsett varifrån materialet kommer.

Klar opposition mot legalisering av cannabis i Europa

Top News

De första resultaten från EU-kommissionens Eurobarometer 66 visar att det finns en klar opposition mot legalisering av cannabis i Europa. 

Den senaste Eurobarometern innehåller en mängd frågor ställda till medborgarna i EU:s medlemsstater. Så har man i den senaste bett om medborgarnas synpunkter på t ex stödet för EU, fördelar med EU-medlemskap, EU:s utvidgning och också om hur invånarna i EU:s medlemsstater ser på legalisering av cannabis. 

Frågan man ställde var: Ska personlig konsumtion av cannabis legaliseras i Europa?  

Att döma av svaren visar den negativa inställningen till legalisering av personlig konsumtion av cannabis att européerna tycker att toleransen är alltför hög idag. Bara omkring en fjärdedel (26%) av EU:s medborgare säger ja, medan två tredjedelar (68%) avvisar idén. Också ungdomar i Europa förefaller föga övertygade om idén att legalisera cannabis  (57% av de i åldrarna 15-24 år som besvarade frågan ansåg inte att personlig konsumtion av cannabis ska legaliseras.) 

Inte helt oväntat varierar svaren från land till land. I Finland och Sverige är det mer eller mindre blankt nej till förslaget medan man i Nederländerna, inte helt oväntat ställer sig mer positiv. 

Här följer rangordningen. Siffrorna anger den procentuella andelen som samtycker till att personlig konsumtion av cannabis legaliseras i Europa. 

EU:s medlemsstater
Nederländerna 49%
Spanien 40%
Storbritannien 32%
Tjeckien 32%
Irland 30%
Frankrike 28%
Italien 28%
Österrike 28%
Portugal 27%
Europeiska Unionen (25 medlemsstater) 26%
Belgien 26%
Danmark 22%
Slovenien 22%
Luxemburg 20%
Tyskland 19%
Grekland 19%
Litauen 16%
Slovakien 16%
Malta 15%
Estland 14%
Ungern13%
Cypern 12%
Lettland 12%
Polen 11%
Sverige 9%
Finland 8% 

Andra länder
Bulgarien 11%
Rumänien 9%    

Vill du ladda ner hela Eurobarometer 66 så finns den här som pdf-fil. Rekommenderas endast om du har snabb uppkoppling. 

Torgny Peterson

Visst går det att krossa cannabishanteringen

Att det lönar sig med effektivt arbete för att krossa cannabishanteringen tyder resultatet av nyligen genomförda operationer i Storbritannien på. 

Efter en kampanj mot cannabisodlingar och cannabislangare som varade knappt 14 dagar har cannabislangarna i Storbritannien fått problem. Dom har brist på varor i sina ’lager’ efter att polisen i 17 polisdistrikt (Cambridgeshire, Essex, Greater Manchester, Hertfordshire, Kent, Merseyside, Metropolitan, Norfolk, Northumbria, North Yorkshire, Nottinghamshire, South Wales, South Yorkshire, Surrey, Sussex, West Yorkshire and Wiltshire) gjort razzior på hundratals cannabisodlingar. Bristen är så stor att langarna i vissa fall till och med erbjudit sina kunder kontanter om dom upplåter utrymme för odlingar. 

Enligt ACPO (Association of Chief Police Oficers) utgörs ungefär 60% av den cannabis som beslagtas i Storbritannien av ’Skunk’, som odlas i landet snarare än att den importeras. ’Skunk’ innehåller i genomsnitt 12% THC men betydligt högre halter, över 30%, har uppmätts. 

ACPO meddelar också att odlingen av cannabis har kopplingar till organiserade kriminella nätverk, som uppskattas göra stora förtjänster på cannabishanteringen (en liten ’cannabisfabrik’ med 200 plantor kan ge en förtjänst på £30 000 – cirka 400 000 kronor). Det finns också kopplingar till mycket allvarliga brott som mord och kidnappning. 

Under ’Operation Keymer’, som pågick under perioden 25 september till 5 oktober, beslagtogs 28 000 cannabisplantor och 54 kilo ’varor’ klara för leverans. 

Om en sådan verksamhet skulle genomföras mer regelbundet, helst kontinuerligt, skulle självklart tillgången minskas avsevärt. Minskad tillgång i kombination med intensivt preventivt arbete skulle med all säkerhet minska antalet ungdomar som prövar och/eller regelbundet använder cannabis – också i Sverige. Enstaka anti-drogveckor i all ära, men de har föga effekt på sikt.  

Torgny Peterson

Regeringen i Schweiz säger klart NEJ till legalisering av cannabis

102292-7

Regeringen i Schweiz (Bundesrat*) säger klart nej till ett förslag som bland annat skulle innebära att konsumtion av cannabis legaliseras och att all verksamhet för att förbereda sådan konsumtion skulle bli tillåten (t ex odling och innehav för personligt bruk), att utbudet skulle kontrolleras och reklam för cannabis förbjudas.

 
I Schweiz tillämpas som bekant principen med folkomröstningar under förutsättning att en eller flera medborgare under en bestämd tidsperiod kan samla in de 50 000 namnunderskrifter som krävs för att få till stånd en folkomröstning om förändring av befintlig lagstiftning eller införande av en ny lag. 

I januari i år hade så Komitee Pro Jugendschutz (Kommittén för skydd av ungdom - en något besynnerligt namn med tanke på vad frågan handlar om) lyckats samla in totalt 105.994 giltiga namnunderskrifter, vilket innebär att en folkomröstning om förslaget förmodligen kommer att äga rum först 2009 eller 2010.

Men landets regering säger nej och i ett uttalande den 15 december säger regeringen att ”en legalisering av cannabis är ett brott mot olika FN-konventioner….” 

* Bundesrat, som är den schweiziska regeringen, består av sju medlemmar som väljs för en period på fyra år. En av de sjumedlemmarna väljs för ett år till statschef. Stats- och regeringschef sedan 8 januari 2006 är Mauritz Leuenberger. 

Torgny Peterson

Ägare av ’marijuanadispensär’ gripna av polisen

102292-6
Hayward Local Patients Cooperative

DEA (Drug Enforcement Administration) i USA har gripit ägarna till Hayward Local Patients Cooperative, en av flera så kallade ’marijuanadispensärer’ i Kalifornien.

I samband med gripandet beslagtogs gasgranater, sofistikerad inomhusanläggning för cannabisodling, hundratals plantor, ’marijuanakonditorivaror’, flera bilar (Mercedes, Hummer, Cadillac Escalade, Volvo, Dodge Truck, Harley Davidson- och Ducati-motorcyklar) och kontanter. 

Enligt DEA försöker Hayward Local Patients Cooperative dölja sin kriminella aktivitet genom att hävda att de enbart förser personer som lider av medicinska sjukdomar när i själva verket människor utan några medicinska indikationer har kunnat köpa marijuana där. I samband med en nyligen genomförd inspektion av polisen fanns det i lokalerna mer än 100 kilo marijuana och ett stort antal plantor. 

Undersökningen av Hayward Local Patients Cooperative har pågått under ett år då DEA fått information om att ägarna drev en sofistikerad inomhusodling i flera av rummen i lokalerna och att de hade hundratals kilo färdig marijuana för leverans. 

Torgny Peterson

Medicin är inget att leka med...eller...?

Förespråkarna för 'medicinsk cannabis' försöker övertyga såväl sjuka som ännu inte sjuka att rökning av cannabisprodukter är prima medicin. Allvaret bakom kan man få en aning om efter att ha sett inbjudan till årets DOESHA Cup, den tredje i ordningen.

Det är Green Entertainment som står bakom detta "aldrig någonsin tidigare skådade firande av 'medicinsk- marijuana."

Spektaklet gick av stapeln första gången i Los Angeles 2004 och arrangörerna konstaterar att över 1500patienter hittills haft förmånen att få njuta av DOESHA Cup, som är en tävling där så kallade 'high-profile celebrity judges' prövar 20 olika sorters marijuana som sänts in från olika 'marijuanadispensärer' i Kalifornien. Den lycklige vinnaren av den bästa 'medicinen' får 2500 dollar i kontanter.

Sponsorerna till denna 'medicinska' händelse är The Karma Collection, Hip Hop West.com, All American Healing Group, DJ Warrior, 420 Magazine, Ganja Growers, 420 Girls, vcjrecordings, The Holistic Caregivers och några till.

Vem vet - kanske Läkemedelsverket och Apoteket tillsammans skulle kunna tänkas arrangera 'Läkoteket Cup' där läkemedelsföretag får skicka in sina mest beroendeframkallande mediciner att prövas och bedömas av självutnämnda 'high-profile celebrity judges'.

Torgny Peterson

ENCOD-samordnare gripen av polisen

Tidigare i år gick diskussionens vågor höga om Svenska Brukarföreningens koppling till ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies) och huruvida ENCOD förespråkade legalisering av cannabis eller inte.  

Även om det ingalunda är någon hemlighet att ENCOD vill legalisera cannabis så kommer ett tydligt kvitto på sådana strävanden efter deras planerade aktivitet att öppna Belgiens första marijuanaträdgård i Belgien i tisdags. 

Efter en presskonferens tänkte arrangörerna transportera sina ’grödor’ till den tilltänkta marijuanaträdgården, men det blev inget av med vare sig transport eller plantering eftersom belgisk polis grep fyra av de inblandade, inklusive ENCOD-samordnaren Joep Oomen, en högröstad belgisk legaliseringsförespråkare. Huruvida Oomens mobiltelefon och dator innehöll något av intresse är inte känt i skrivande stund. Samtliga har nu rättsliga efterräkningar att vänta. 

Tanken med marijuanaträdgården var att odlare under kollektiv samvaro skulle odla sina plantor. Enligt den belgiska lagstiftningen betraktas inte innehav av upp till tre gram marijuana som ett brott. Den belgiska lagstiftningen föreskriver inget om kollektiva marijuanaträdgårdar.  

Oomen och hans kamrater gjorde ett tappert försök att kringgå lagstiftningen på samma sätt som de som i Holland nyligen planerade att sätta världsrekord när det gäller storleken på en joint. Tanken var att alla där skulle bidra med sin beskärda tillåtna mängd cannabis, 5 gram, för att skapa världens hittills största joint. Efter att den holländska polisen uttalat sig valde man i Holland att avstå från försöket att sätta världsrekord. 

Oomen & Co tar sitt arbete för ökat, europeiskt haschflummeri på största allvar och ägnar all sin tid och kraft åt att försöka övertyga omgivningen om att användning av cannabis ska legaliseras. En och annan uppgiven politiker, okunniga politiska, och andra, hangarounds med vindflöjelkaraktär och aktiva användare av cannabis stöder, inte helt oväntat, såväl Oomen & Co och organisationer som ’Draw Up Your Plant’, Cannabis Social Clubs’, ’Freedom to Farm’, ’ENCOD’ och andra organisationer i nygamla kejserliga kläder. 

Det faktum att det finns skadeverkningar förknippade med användning av hasch och marijuana är inget de här grupperna gör reklam för eftersom det skulle förstöra hela deras marknadsföring om ett lyckligare Europa med påtända hasch- och/eller marijuanaanvändare. 

Torgny Peterson

Läkarrekommendation att röka marijuana ingen ursäkt för drograttfylla

I ett utslag i Högsta Domstolen i Nevada i tisdags (12 december) slår domstolen fast att en läkares rekommendation att använda så kallad medicinsk marijuana inte utgör något försvar i ett drograttfyllerimål (DUI – Driving Under the Influence). 


2001 förklarades George Peter Lynard skyldig till att kört med marijuana i blodet och orsakat en frontalkollision som dödade en 73-årig man och en 69-årig kvinna. Lynard överklagade och hänvisade till att han hade ”ett giltigt recept” på marijuana från en läkare i Kalifornien.

En domare i Nevada höll med Lynard och efter överklagande också från åklagarsidan kom målet så småningom till delstatens högsta domstol där domarna nu gått  på åklagarmyndighetens i Washoe County linje. Högsta Domstolen i Nevada har sålunda undanröjt den friande domen i lägre rättsinstans.

Domstolens tre domare påpekar att ett brev från Lynards läkare inte utgör ett giltigt recept för narkotika. Och det är heller inte giltigt som ’recept’ utanför delstaten. Domarna påpekar också att det inte finns någon text i Nevadas lagstiftning som tillåter ens förare som har giltiga recept att framföra fordon i påverkat tillstånd. 

Dom meddelas senare. 

Torgny Peterson


Ny rapport om cannabis

13 december publicerades en ny rapport om cannabis av The Mental Health Council of Australia. 

Av rapporten, Where There’s Smoke: Cannabis and Mental Health, framgår att det finns klara och allt fler bevis om kopplingarna mellan psykisk sjukdom och cannabis.

I rapporten konstaterar författarna att det finns bevis som tyder på att regelbunden användning av cannabis, särskilt hos de som börjar använda cannabis i unga år, ökar risken för psykisk sjukdom. 

Några slutsatser i rapporten:
 • Användning av cannabis ökar risken för unga människor att drabbas av psykisk sjukdom
 • Användning av cannabis förvärrar nästan alla typer av psykisk sjukdom
 • Användning av cannabis kan resultera i andra negativa följder, som dåliga resultat i skolan och arbetslivet
Du hittar den 76-sidiga rapporten här

Vill du ta del av de rekommendationer som rapporten innehåller, hittar du dom här

Torgny Peterson

Cannabis som ’medicin’ i Finland

Från Finland rapporterar tidningen Turun Sanomat att en person för första gången i landets historia fått tillstånd att använda cannabis som medel mot smärta. 

Finska YLE uppger att det handlar om ett undantag och att tillståndet inte kommer att förlängas då det löper ut. Enligt samma källa kommer det finska social- och hälsovårdsministeriet att utreda fallet. 

Den aktuella ’medicinen’ kommer, inte helt oväntat, från Bedrocan i Holland. Erkki Palva från finska läkemedelsverket säger till AFP att ”Detta är den första begäran och det första godkännandet av sitt slag i Finland, men vi kommer inte att göra detta till någon permanent politik. Vi kommer att fortsätta att granska varje all individuellt.” 

Det kan tilläggas att försäljningen av cannabis via holländska apotek varit ett gigantiskt misslyckande som resulterat i stora lager av cannabisprodukter eftersom patienterna tycker de är för dåliga. Det har visat sig att dom föredrar billigare och starkare ’mediciner’ från holländska coffee shops.

Turerna har varit många kring cannabis som ’medicin’ i Holland. Du kan läsa mer om det, bland annat här

Ytterligare info om Bedrocan hittar du här

Torgny Peterson


Går det så går det

Går det så går det - men inte den här gången. När polisen tog hand om en 23-åring från Sösdala hade denne cannabis både i bostaden och i bilen. Av de beslagtagna cannabisprodukterna hävdade 23-åringen att han plockat 142 gram på en åker utanför Malmö.

En analys på SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium) i Linköping visade att det inte handlade om industrihampa utan om en narkotikaklassad produkt.

Om någon mer har för avsikt att försöka blåsa polisen och SKL är det värt att känna till att gränsen för tillåten THC-halt i industrihampa går vid 0,2 procent.

Torgny Peterson

Dansk polis stänger haschklubbar på löpande band

Efter ’storstädningen’ på Christiania har polisen i Köpenhamn varit mycket framgångsrik i arbetet mot de så kallade haschklubbarna och stängt dom på löpande band. 

Hittills har man bommat igen 140 stycken och för närvarande finns det bara en enda registrerad sådan klubb, vars ägare polisen nu försöker vidta åtgärder mot.  

Läs mer:
Én registreret hashklub i København 

Torgny Peterson


Inget marijuanakvacksalveri i Ohio och Michigan

Det blir inget marijuanakvacksalveri i vare sig Ohio eller Michigan. Förslagen om lagstiftning om skojeriet med rökning av marijuana som medicin tog sig inte ens förbi de handläggande kommittéerna i respektive delstat.  

Torgny Peterson

RSS 2.0