Två boxare stängs av på livstid efter användning av cannabis

Pakistans boxningsfederation har stängt av de två boxarna Meherullah Lassi och Faisal Karim från deltagande i internationella tävlingar på livstid efter att de två guldmedaljörerna lämnat positiva cannabisprover. 

Torgny Peterson

Krossa cannabishanteringen!

Så har då årets rapport om narkotikatillståndet i EU kommit från en organisation i Lissabon, det europeiska centrumet för kontroll av narkotika- och narkotikamissbruk (ECNN på svenska – EMCDDA på engelska) i Lissabon – en organisation som inte tar ”ansvar för eventuella konsekvenser av hur uppgifterna i dokumentet används. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis den officiella ståndpunkten för ECNN:s partner, EU-medlemsstaterna eller de övriga institutionerna eller inrättningarna i Europeiska unionen eller gemenskapen.” Tala om helgardering. 

Jag har aldrig varit någon vän av det föga imponerande så kallade observatoriet i Lissabon. Med tanke på den globaliserade narkotikahanteringen både vad avser produktion, tillgång och konsumtion, ter det sig mer än onödigt att driva ett kostsamt observatorium för Europa när vi redan har en global organisation för ändamålet i Wien, nämligen UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).  

Jag föreslår än en gång att den drogpolitiskt marginella verksamheten vid observatoriet i Lissabon skrotas, att medel för den verksamheten förs över till UNODC så att vi kan få ett samordnat, globalt arbetande effektivt forum för forskning och praktik. 

Så över till årets rapport från ECNN, den 11:e i ordningen med information från de 25 EU-medlemsstaterna, från vår granne Norge och i viss mån från Bulgarien, Rumänien och Turkiet. 

Eftersom var och en själv kan ta del av hela materialet tänker jag här bara beröra några aspekter i rapporten, främst om cannabis. 

Blandmissbruk och missbruk av stimulantia blir allt vanligare och det omfattande cannabismissbruket får allt allvarligare följder för folkhälsan. Detta kommer knappast som någon överraskning och insikten borde snarast resultera i kraftfulla åtgärder mot cannabishanteringen i allmänhet och mot den marockanska och holländska hanteringen i synnerhet.

I många länder är opiatberoende (främst heroin) fortfarande den vanligaste anledningen till att klienter söker behandling.Med tanke på den omfattande ökningen av produktion av vallmoopium i Afghanistan, 6 100 ton, och därmed också ökad tillgång finns det all anledning att känna oro för den fortsatta utvecklingen av heroinproblemet och därmed också ett potentiellt behov av ökat antal vårdplatser. 

I årets rapport redovisas oroande tecken på att antalet narkotikarelaterade dödsfall, som generellt sett har minskat sedan 2000, ökade något i de flesta länderna 2004. 10-23% av den totala dödligheten bland vuxna i åldersgruppen 15-49 år för närvarande kan tillskrivas opiatmissbruk vilket utgör ytterligare skäl till förstärkta skadereducerande insatser på alla nivåer istället för skadeproducerande insatser som kommunala sprutstugor, massdistribution av sprutor och en tolerant inställning till innehav av mindre mängder narkotika för personligt bruk. 

Cannabis
Antalet som någon gång använt: minst 65 miljoner eller en av fem vuxna i Europa. Antal som använt det senaste året: 22,5 miljoner vuxna i Europa eller en tredjedel  av de som någon gång använt drogen. Antalet som använt under de senaste 30 dagarna: 12 miljoner européer. 

Siffrorna talar för sig själva – cannabis är den mest använda drogen och det krävs extraordinära åtgärder på olika nivåer för att minska såväl tillgång som efterfrågan på en drog som vi idag vet orsakar problem och där missbrukare i allt större utsträckning efterfrågar behandling. 

När det gäller produktion och handel fortsätter cannabis att vara den olagliga växtbaserade drog som är mest utbredd i världen och med den storskaliga produktionen koncentrerad till Marocko, Pakistan och Afghanistan. Den årliga, totala produktionen uppskattas i år till 7 400 ton. Merparten av haschet, cirka 80%, som konsumeras i EU kommer från Marocko via Iberiska halvön och med Nederländerna som ett sekundärt distributionscentrum. 

I likhet med priserna på de flesta andra droger föll det genomsnittliga haschpriset under åren 1999-2004 i samtliga rapporterande länder utom Tyskland och Spanien där priserna var i stort sett oförändrade och i Luxemburg där priserna steg något. 

Beträffande THC-halten varierade den 2004 mellan under 1% i Bulgarien till 16,9% i Nederländerna. Styrkan i hemodlad marijuana var 17,7% i Nederländerna. Det kan också vara värt att poängtera att hydroponisk odling av cannabis resulterat i högre THC-halter. Så avkunnades till exempel i förra veckan en dom mot en ’cannabisfabrikör’ i Storbritannien som framställt cannabis med en THC-halt på 29%. 

I rapporten konstateras också att ”Det är exempelvis uppenbart att det finns ett samband mellan intensivt cannabisbruk och psykisk sjukdom..” 

Beträffande behandling meddelas i rapporten att ”Bland de ungefär 380 000 personer som 2004 rapporterats efterfråga behandling (uppgifter finns tillgängliga från 19 länder) uppges cannabis vara den primära orsaken i remissen till behandling i omkring 15% av fallen, vilket innebär att det är den näst vanligast rapporterade drogen efter heroin.” Det finns alla skäl att fråga sig när Europas politiker ska ta ett sådant faktum på allvar och kraftfullt börja angripa cannabishanteringen istället för att bedriva någon slags låtsaslek om separation av marknaderna mellan cannabis och annan narkotika som var det ursprungliga skälet till att starta det destruktiva systemet med coffee shops i Nederländerna – ett system som attraherat många knarkturister och som också orsakat stora lokala problem – t ex ökat antal cannabisberoende med ökat vårdbehov, ökade drogrelaterade störningar, omfattande kriminell bakgrund hos innehavare av coffee shops. 

Vidare från rapporten, ”Cannabis är totalt sett också den näst vanligaste drog som nämns i rapporter om nyintagna i missbruksbehandling, och står för 27% av de nya klienter som rapporterats under 2004.”  Inte minst intressant är det faktum att ”Cannabis är totalt sett också den näst vanligaste drog som nämns i rapporter om nyintagna i missbruksbehandling och står för 27% av de nya klienter som rapporterats under 2004.”…”Sannolikt ligger många faktorer bakom den ökade efterfrågan på behandling mot cannabismissbruk och det är ett område som kräver forskning. Möjliga orsaker för en ökning är en eskalering av intensivt cannabisbruk och problem i befolkningen som hör samman med detta, en ökad insikt om de risker som är förenade med cannabisanvändning, en ökning av antalet remitteringar till behandling från domstolarna, som helt tydligt är stor i vissa länder, och förändringar av rapporteringssystemet och/eller vad systemet täcker.” 

Av rapporten framgår att andelen nya ’cannabisklienter’ som använder drogen varje dag är högst i Danmark och Nederländerna, vilket är föga förvånande. 

Sist, men inte minst, tyder tillgängliga uppgifter på att ’cannabisklienter’ i öppenvården är relativt unga. Så gott som alla ’cannabisklienter’ som behandlas för första gången är under 30 år. Tonåringar som genomgår specialiserad missbruksbehandling uppges oftare ha ett primärt cannabismissbruk än klienter i andra åldersgrupper. Cannabismissbruk svarar för 75% av behandlingsefterfrågan bland personer under 15 år och för 63% bland personer i åldern 15-19 år. 

Dags att krossa cannabishanteringen!
 

Torgny Peterson

Haschflummarnas olympiska spel

Idag är det sista dagen av den 19:e omgången av Cannabis Cup – haschflummarnas årliga olympiad i Amsterdam där ’delegater’ från olika håll i världen samlas för att röka på och bedöma årets bästa produkt, som enligt traditionen alltid kommer från Holland, så också i år. Någon tävling i egentlig mening är det inte utan ett tillfälle att utbyta 'yrekshemligheter', röka på och knyta kontakter.

Detta spektakel, som ursprungligen initierades av High Times drar fortfarande folk även om intresset mattats av något. 

I samband med årets Cannabis Cup hade något ljushuvud kommit på idén att man skulle röka världens största joint - 1,5 meter lång och med ett halvt kilo marijuana och ingen tobak. I ett temporärt anfall av klarsyn insåg arrangörerna att det kanske inte rimmade ens med den toleranta nederländska synen på cannabis. Från början hade arrangörerna tänkt sig att var och en som skulle puffa på jointen själv skulle ta med sig 5 gram hasch men det blev inget av med förslaget. Resultat: Världens största joint är skrotad.   

För studenter på Polishögskolan och personal på narkotikarotlar och inom tullväsendet erbjuder Cannabis Cup ett utsökt tillfälle till kartläggning av vad som sker på marknaden. Tänk gärna på det inför nästa års olympiad. 

Torgny Peterson

5 års fängelse för 'cannabisfabrikör'

Den 18 november skrev jag under rubriken ’Cannabis - knappast någon ’soft’ drug’ om att 55-årige David Wyler drev en regelrätt cannabisfabrik i Ilkeston i Derbyshire i Storbritannien och att rättskemister konstaterat att THC-halten uppgick till 29%. 

Wyler har nu fått sin dom – fem års fängelse.  

Torgny Peterson

Marijuana ställer till förödelse hos hjärnans minnesceller

New Scientist redovisar i senaste numret intressant information om hur rökning av marijuana åstadkommer temporära problem med minne och inlärning. 

Uppgifterna är resultat av studier utförda vid Rutgers University i New Jersey och finns redovisade i Nature Neuroscience (’Cannabinoids reveal importance of spike timing coordination in hippocampal function - 19 november 2006). 

När du ändå läser på så passa på att titta på en studie från Patras universitetssjukhus i Grekland där också Lambros Messinis och hans forskarkollegor menar att de som använt hasch/marijuana under längre tid blir sämre på att lära sig och komma ihåg saker.

Den studien finns redovisad i Neurology (Neuropsychological deficits in long-term frequent cannabis users - 2006 Mar 14;66(5):737-9. 

Läs också:
Marijuana wreaks havoc on brain’s memory cells 

Torgny Peterson

Mer cannabis åt det italienska folket!

Italien är knappast landet som känt för någon långsiktig, än mindre konsekvent, narkotikapolitik. I Italien tillhör man de ledande i världen, om det nu är något att vara stolt över, att byta regeringar och därmed ofta också narkotikapolitik.

Den här gången, med Romani Prodi i spetsen för den italienska regeringen, gick det med blixtens hastighet..

Mot slutet av regeringen Berlusconi beslutades, med röstetalen 271 för och 190 emot, om en ny narkotikalagstiftning, som började gälla i februari i år och som innebar att man gjorde slut på åtskillnaden mellan så kallade 'lätta' och 'tunga' droger. Lagstiftningen innebar en tydligt markerad förändrad inställning till bruket av narkotika i allmänhet och cannabisprodukter i synnerhet.

Tillbaka till Prodi och hans regering, som dagarna efter sitt tillträde bommade igen den speciella samordningsenheten för bekämpning av narkotika och i veckan som gått annonserade inrikesministern Livia Turco att Italiens regering fördubblat mängden cannabis som folk kan inneha utan att råka ut för problem med polisen. 

Den 'rekommenderade' maxgränsen innebär att det blir tillåtet att inneha cannabis som räcker till cirka 40 'joints'. Lagen börjar gälla så snart den offentliggjorts enligt gällande regler.

Turco har också meddelat att den nuvarande regeringen har för avsikt att göra en översyn av hela den narkotikalagstiftning som Berlusconi-regeringen genomförde och utan att känna till några exakta detaljer om detta kan jag, med tanke på Turcos välkända åsikter i frågan, garantera att Italien kommer att få se fler påtända narkotikaaktivister än någonsin tidigare om Turco & Co får sin vilja igenom.

Någon som kommer ihåg vem som sa att 'La droga non si vince con la droga'?

Torgny Peterson

Delstatsdomare avvisar krav från San Diego

Jag har tidigare, ’Mer om medicinsk marijuana i Kalifornien – och USA’ ,berättat att tre av delstaten Kaliforniens 58 kommuner, med San Diego i spetsen, satt igång en rättslig process för att få delstatens beslut om distribution av så kallad 'medicinsk' marijuana, i enlighet med Förslag 215 från 1996, förklarad illegal. En första 'hearing' ägde rum den 16 november.  

Resultat? En delstatsdomare avvisar kravet från San Diego. I sitt domslut konstaterar domaren William R. Nevitt Jr. att delstaten har rätt att införa sin egen narkotikalagstiftning och lagstifta om program som tillåter användning av marijuana för det man kallar medicinska ändamål

Den federala regeringen har aldrig godkänt Förslag 215, den så kallade 'Compassionate Use Act', som medborgarna i Kalifornien röstade om den 5 november 1996. Inte heller det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration, anser att marijuana kan betraktas som någon medicin.  

Torgny Peterson

Cannabis - knappast någon 'soft' drug

Efter att polisen upptäckt att den 55-årige David Wyler drev en regelrätt cannabisfabrik i Ilkeston i Derbyshire i Storbritannien och rättskemister konstaterat att THC-halten uppgick till 29%, kan man konstatera att Wylers affärsverksamhet inte har något att göra med handel av så kallade 'soft' drugs. Tvärtom förtjänar produkterna benämningen 'hard drugs'.

Det är tillfredsställande att konstatera att myndigheterna beslagtagit 30.000 pund och tre bilar.

Torgny Peterson

Rekordstora beslag av hasch

Enligt uppgifter från norska Kripos till Dagsavisen ökar antalet beslag av flera sorters narkotika, men ökningen av haschbeslag är den klart största.

I år har det skett en 15%-ig ökning jämfört med förra året, säger Kåre Stølen vid Grønlands polisstation i Oslo till tidningen. 

Enligt uppgifter i Dagsavisen har man i år beslagtagit nästan 500 kilo mer hasch i Norge, fördelat på 9 600 beslag, jämfört med förra året, vilket är en ökning med 1 300 beslag. 

Stølens polisdistrikt står för mer än 60% av de anmälningar om narkotikabrott som gjorts i Oslo i år. Över 720 köpare och hundratalet försäljare har gripits. 

Läs också:
Gjør rekordstore beslag av hasj 

Torgny Peterson

Cannabislegaliserarna ger upp sina partipolitiska ambitioner

Efter ett ’krismöte’ i Norwich i helgen har brittiska LCA (Legalise Cannabis Alliance) gett upp sina ambitioner att fortsätta vara ett politiskt parti och istället ändra taktik genom att använda andra metoder för att lobba för legalisering av cannabis. 

LCA grundades och registrerades som ett politiskt parti i Storbritannien i mars 1999 med det uttalade syftet att åstadkomma legalisering av cannabis. 

Partiet har under sin existens försökt utöva påtryckningar på de politiker i övriga partier som varit emot idén med legalisering av cannabis. LCA har varit framgångsrikt med den taktiken när det gäller det brittiska ’Green Party’ som, efter att LCA vunnit ett stort antal röster där ’gröna’ kandidater också ställde upp, ändrade sin cannabispolitik i tolerant riktning. 

Att cannabislegaliserarna stöter på svårigheter finns det fler exempel på. Den planerade ’UK Hydro and Hemp Expo 2006’, som skulle hållits i Coventry tidigare i år ställdes in med kort varsel. Samtidigt planeras nu för en ny cannabismässa, ’The UK Hemp Expo’ i Telford ( lite över två timmars bilresa från London) 5-7 maj 2007. 

Torgny Peterson

Desperata cannabisförsäljare

Det är inte bara amerikanska marijuanakvacksalvare som är desperata. Från Storbritannien rapporteras att cannabisförsäljarna där börjar bli rejält desperata efter den brittiska polisens effektiva förstörelse av ett stort antal 'cannabisfabriker'.

Resultat? Eftersom flera 'skunk'-fabriker förstörts och innehållet beslagtagits har priserna fördubblats i flera städer, skriver 'The Observer' idag, och enligt andra uppgifter är vissa försäljare (läs langare!) så desperata att  dom nu erbjuder kunder kontant betalning mot att dom får använda ledigt utrymme för att odla cannabis.

De brittiska insatserna mot cannabis visar att det fungerar med storskalig bekämpning av cannabishanteringen. Nu är det dags för Sverige att utöka insatserna på såväl produktions-, som distributions- och konsumtionsnivå.

Torgny Peterson


Colorado, Nevada och South Dakota säger NEJ till marijuana

102292-5

I samband med delstatsvalen till kongressen och senaten i USA har de röstberättigade också haft möjlighet att rösta på olika förslag i respektive delstat. I Colorado, Nevada och South Dakota var frågor om marijuana uppe för omröstning. 

COLORADO
Förslag 44: Legalisering av marijuana
Förslaget innebär att delstaten skulle legalisera innehav av ett ounce (28,35 gram) marijuana eller mindre för var och en som fyllt 21 år.

Då 88% av rösterna räknats har 60% av de hittills räknade rösterna (817 537) sagt NEJ till förslaget. 40%
(555 261) har sagt JA till förslaget. 

NEVADA
Förslag 7: Legalisering av marijuana
Förslaget skulle tillåta var och en som fyllt 21 år att köpa, inneha, använda och transportera upp till ett ounce (28,35 gram) marijuana. Såväl grossisthandel som detaljhandel med marijuana skulle bli föremål för delstatlig beskattning, varuskatt (excise tax) respektive ’moms’ (sales tax). 50% av skatteintäkterna från försäljningen av marijuana skulle användas för att finansiera frivilliga program för prevention och behandling av missbruk av alkohol, tobak och kontrollerade ämnen. Resterande 50% skulle införlivas i den delstatliga budgeten. 

Då 99% av rösterna räknats har 56% av de räknade rösterna (320 854) sagt NEJ till förslaget. 44%
(252 776) har sagt JA till förslaget. 

SOUTH DAKOTA
Förslag 4: Medicinsk marijuana
Förslaget skulle tillåta individer, som har ett försvagat medicinsk tillstånd, att odla högst sex cannabisplantor, inneha högst ett ounce (28,35 gram) och använda små mängder marijuana för medicinska ändamål. Detsamma skulle också gälla för underåriga där föräldrarna gett sitt tillstånd.

Då 99% av rösterna räknats har 52% av de räknade rösterna (170 844) sagt NEJ till förslaget. 48%
(155 564) har sagt JA till förslaget. 

Folket har talat. 

Torgny Peterson

Mer om medicinsk marijuana i Kalifornien – och USA

Även om marijuanaförespråkare i Kalifornien intar tätpositionen i arbetet för att sprida idén om att få rökning av marijuana godkänt som ’medicinering’ i flera amerikanska delstater finns det en kraftfull opposition mot idén. 

Tre av delstaten Kaliforniens 58 kommuner, med San Diego i spetsen, har nu satt igång en rättslig process för att få delstatens beslut om distribution av så kallad ’medicinsk’ marijuana, i enlighet med Förslag 215 från 1996, förklarad illegal. En första ’hearing’ i målet sker om en vecka, den 16 november. 

Den federala regeringen har aldrig godkänt Förslag 215, den så kallade ’Compassionate Use Act’, som medborgarna i Kalifornien röstade om den 5 november 1996. Inte heller det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration, anser att marijuana kan betraktas som någon medicin. 

Flera andra delstater, som i likhet med Kalifornien infört delstatliga bestämmelser i strid med den federala lagstiftningen, följer utvecklingen i Kalifornien med stort intresse eftersom det som kommer att hända i Kalifornien med intill visshet gränsande sannolikhet också kommer att påverka vad som på sikt kommer att hända i Alaska, Colorado, Hawaii, Maine, Montana, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont och Washington. 

Läs också:
Information om så kallad ’medicinsk marijuana’ i Kalifornien
Drugs for human use – Applications for FDA approval to market a new drug 

Torgny Peterson

Desperata försök att legalisera marijuana i Colorado

Det är inte bara i Nevada legaliseringsivrarna är desperata. I Colorado försökte de som vill legalisera marijuana, SAFER Colorado, övertyga menigheten om det förträffliga i ett sådant förslag genom att publicera två tidningsannonser. Den ena, som fanns i flera tidningar i lördags, hävdar att President Bush påverkad av alkohol utmanade sin far på slagsmål. En andra annons  berättar att vicepresidenten Dick Cheney av misstag sköt en jaktkamrat efter att Cheney förtärt alkohol. 

Var och en med mer än två hjärnceller kliar sig förmodligen i huvudet och funderar över vad nu detta skulle ha med legalisering av marijuana att göra. Dom kan sluta klia sig. Det har ingenting med legalisering av marijuana att göra utan är bara ytterligare ett av fulknepen i det amerikanska valet idag. 

Den logiska förmågan hos legaliseringsförespråkarna är föga imponerande. I en av annonserna, publicerad i Greeley Tribune i lördags finns en bild av president Bush åtföljd av texten: ”1972 försökte den här mannen slåss med sin far när han var full. Ytterligare ett skäl att rösta ja till förslag 44”.  

Annonsen om vicepresidenten, också den försedd med bild, hade följande text: ”Sköt sin vän i ansiktet efter att ha druckit. Ytterligare ett skäl att rösta ja till förslag 44.” 

Det är i skrivande stund inte bekant om de som formulerat annonstexterna hade rökt marijuana. 

Förslag 44, som medborgarna i Colorado kan rösta om idag, innebär att vuxna kan inneha upp till cirka 30 gram marijuana, vilket står i strid med den federala lagstiftningen. 

Vi hoppas naturligtvis att förslag 44 hamnar i runda arkivet för gott. 

Torgny Peterson

Desperata marijuanaförespråkare går till domstol

I Nevada i USA, där opinionsundersökningar utförda av Las Vegas Review Journal och KVBC-TV visar att 53% är emot ett förslag som skulle innebära legalsiering av marijuana, är marijuanaförespråkarna rejält oroade – så oroade att de gått till domstol och begärt att myndigheter inte ska få yttra sig i frågan. 

I ett land som normalt hyllar yttrandefriheten gick ’The Committee to Regulate and Control Marijuana’ i Nevada till domstol för att försöka förhindra bland annat åklagare och poliser att ha synpunkter på förslaget. 

Turligt nog finns det förnuftiga domare i Nevada och domaren David Wall sa i sitt beslut att offentliga myndigheter inte bara har rätt utan också en skyldighet att diskutera politiska frågor av det slag som finns i ’Question 7’ i Nevada, den om reglering och kontroll av marijuana. 

Eftersom förslaget, om det mot all förmodan skulle gå igenom, skulle resultera i att Nevada blir den första delstaten i USA som beskattar och reglerar försäljningen av upp till cirka 30 gram marijuana till alla som är 21 år och äldre är det en självklarhet att de myndigheter som har till uppgift att övervaka efterlevnaden inte bara har rätt utan också skyldighet att yttra sig. 

Torgny Peterson

Inga nya knarkbutiker i Los Angeles

Från Los Angeles nås vi av det glädjande beskedet att den som tänker öppna en ny knarkbutik för distribution av så kallad ’medicinsk marijuana’ förmodligen kan förvänta sig att idén går upp i rök innan den blir verklighet om man får tro den planering ett av stadens utskott i stadens fullmäktige enats om. 

Utskottet, eller kommittén, ifråga är The Planning and Land Use Management Committee som i sin tur bett the Planning Department, polisen i Los Angeles och åklagarmyndigheten att göra ett utkast till en lokal stadga som innebär förbud att etablera några nya ’dispensärer’ för så kallad ’medicinsk marijuana’. Förslaget förväntas bli behandlat av Los Angeles fullmäktige i början av nästa år.  

Det var fullmäktigeledamoten Dennis Zine som presenterade idén då det visat sig, vilket jag och flera med mig hävdat under lång tid, att de så kallade ’dispensärerna’ säljer marijuana hej vilt. Enligt polisen i Los Angeles finns det för närvarande cirka 80 ’dispensärer’ i staden. 

Torgny Peterson

Information om så kallad ’medicinsk marijuana’ i Kalifornien

Information om så kallad ’medicinsk marijuana’ i KalifornienBeträffande så kallad ’medicinsk marijuana’ i Kalifornien låter DEA (Drug Enforcement Administration) meddela följande: 

Påståendet att all medicinsk marijuana är avsedd för allvarligt sjuka patienter är missvisande. Statistik från NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) i Kalifornien visar att en undersökning av boende i Kalifornien meddelar att de tre främsta användningsområdena av medicinsk marijuana avser
40% - Kronisk smärta
22% - AIDS-relaterat
15% - Depressioner

23% - Alla andra kategorier


I Kalifornien finns det ingen delstatlig reglering eller standard för odling och/eller distribution av medicinsk marijuana. Kalifornien överlåter införande av eventuella riktlinjer till den lokala rättskipningen, som kan vara mycket varierande. Så tillåter till exempel Marin County upp till sex mogna plantor och/eller 225 gram torkad marijuana. Granndistriktet, Sonoma County, tillåter innehav av 1,35 kilo marijuana och odling av upp till 99 plantor, och läkare kan rekommendera mer för ”patienter i undantagsfall.” 

Lokala och delstatliga rättsvårdande myndigheter kan inte skilja mellan illegala marijuanaodlingar och de med dispens för medicinskt bruk. Många självutnämnda odlare av medicinsk marijuana odlar i själva verket marijuana för illegal, ”rekreationsmässig” användning. 

Valda tjänstemän, t ex polischefer och åklagare i Kalifornien har varit måltavlor för ”marijuanalobbyn.” Politisk aktivitet av grupper som NORML har godkänt och gett sitt stöd åt kandidater som är positivt inställda till medicinsk marijuana. NORML håller reda på lokala val och tar åt sig äran för seger över kandidater som är emot marijuana. Förra året arresterade DEA en stor marijuanalangare i Humboldt-distriktet som kandiderat till polischef. 

DEA och dess lokala och delstatliga motsvarigheter rapporterar rutinmässigt att storskaliga narkotikalangare ligger bakom och åberopar Förslag 215 [som undantar medicinsk användning av marijuana från straffrättsliga sanktioner] även när det inte finns några bevis för något medicinskt behov. I själva verket slipper många storskaliga odlare och langare av marijuana undan åtal på grund av påhittade medicinska behov. Åklagare tvekar att åtala dessa individer på grund av den förvirring som råder i Kalifornien. Därför är det möjligt för storlangare, under täckmantel av att vara ”vårdgivare”, att sälja illegal narkotika ostraffat. 

NORML i Kalifornien benämner svarande för den största inomhusodlingen i USA, i norra Kalifornien, som ”gröna fångar.” Samtidigt som de två hänsynslöst gjorde anspråk på att vara svarande i mål om ”medicinsk marijuana” var de två i själva verket farliga, beväpnade och på flykt, misstänkta för att vara ansvariga för drogrelaterade mord och andra våldsbrott. 

DEA:s avdelning i San Francisco samordnar delstatens Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program (DCE/SP). Antalet utrotade cannabisplantor och beslagtagna tillgångar tillhör de högsta i Kaliforniens historia.

Cannabisrazzior gör patienter friskare

Från Manchester meddelas att brist på cannabisprodukter kan ha bidragit till en minskning av intag på sjukhus av patienter med psykiska problem. 

Mark Holland, medlem i Manchester Mental Health and Social Care Trust, har arbetat inom den offentliga sjukvården i 26 år och säger till Manchester Evening News att bristen på cannabis har gett patienterna en möjlighet att tänka igenom sin användning av narkotika. 

Läs mer:
Cannabis raids help patients 

Torgny Peterson

Opinionen är emot marijuanaförespråkarna

102292-4

I morgon är det dags för invånarna i en del amerikanska delstater att ta ställning om rökning av marijuana ska tillåtas som medicin. 

Den här kvalificerade galenskapen har pågått i en del delstater i flera år, men det förefaller nu som om allt fler blir mer och mer kritiska mot idén att rökning av marijuana skulle ha något med godkänd medicinering att göra.

I det amerikanska fallet är det också helt klart att sådana tilltag strider mot federal lagstiftning efter ett beslut i Högsta Domstolen. 

Tre delstater är särskilt intressanta inför morgondagens omröstning, nämligen Colorado, Nevada och South Dakota. Vad säger då några opinionsundersökningar i dessa tre delstater? 

COLORADO
En Mason Dixon-undersökning visar att legaliseringsinitiativet förlorar med 57% emot och 34% för, och en liknande undersökning av Denver Post visar samma siffror. 

NEVADA
I Nevada har såväl Las Vegas Review Journal som KVBC-TV presenterat siffrorna 53% emot och 35% för och 12% som ännu inte bestämt sig. 

SOUTH DAKOTA
I South Dakota konstaterar KELO-TV att legaliseringsinitiativet förlorar med 60% emot och 35% för och 5% som ännu inte bestämt sig. 

Torgny Peterson 

Neurofysiologisk koppling mellan cannabis och schizofreni

102292-3

I oktobernumret av American Journal of Psychiatry redovisar forskare i artikeln Psychophysiological Evidence of Altered Neural Synchronization in Cannabis Use: Relationship to Schizotypy’,
intressanta forskningsresultat om kopplingen mellan användning av cannabis och schizofreni. 

Du kan läsa mer här

Läs också:
Om cannabis som ’inkörsport’ till andra droger 

Torgny Peterson

Rekordstora beslag av cannabis

Under pågående ’skördetid’ har myndigheterna i Kalifornien beslagtagit rekordstora mängder cannabisplantor, närmare bestämt 1,7 miljoner plantor till ett beräknat värde av 6,7 miljarder dollar, motsvarande cirka 48,5 miljarder kronor. 

Under den kampanj mot marijuana, ’Campaign Against Marijuana Planting’, som pågått sedan slutet av juli fram till början av oktober har myndigheterna genomfört 477 razzior i 34 av Kaliforniens kommuner, 27 personer har gripits och 29 vapen har beslagtagits. 

Läs mer:
2006 Campaign Against Marijuana Planting sets new seizure record
Plant seizures by County 

Torgny Peterson

RSS 2.0